Nákupní a reklamační řád

Úvod » Nákupní a reklamační řád
Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eprcek.cz. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


1. Kontaktní údaje

majitel a provozovatel: ing. Lenka Platilová Vorlíčková
adresa: Dejvická 397/34, Praha 6, 160 00
IČO: 63664330
DIČ: CZ7560300275

telefon: +420-777-634-007,  +420-777-154-773
mail: info (c) eprcek.cz
provozní doba: nepravidelná, kontaktujte nás prosím na uvedeném telefonním čísle

bankovní spojení ČR:
ČSOB: 177343658/0300
adresa: Dejvická 40, Praha 6, 160 00

FIO: 2300350511/2010
adresa: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

bankovní spojení EU:
FIO: 2900350515/2010
IBAN: CZ8720100000002900350515
SWIFT: FIOBCZPPXXX
adresa: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1


2. INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Za zboží je možné platit převodem z účtu nebo hotově při převzetí zboží. Při platbě předem vždy počkejte na výzvu k platbě.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že specifická informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně. Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační a může se lišit.3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá kupujícímu kompletní zboží v nejkratším možném termínu. Zboží "skladem" odesíláme nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky. O termínu dodání zboží, které není skladem, informuje prodávající emailem po zjištění dostupnosti zboží. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě problémů s dodávkou zboží kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Doklad o koupi zboží slouží záruční list. Doklad o koupi je buď přiložen v zásilce nebo jej prodávající posílá mailem na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Ve specifických případech je ke zboží přiložen záruční list. Český návod je přiložen pokud to charakter zboží vyžaduje a je buď v tištěné formě nebo na CD.
Úplný daňový doklad/fakturu prodávající vystaví k zásilce, uvede-li kupující, který je podnikatelem, řádné údaje (název společnosti z obchodního rejstříku, adresu, IČ, DIČ) potřebné pro vystavení tohoto dokladu. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.


doprava/platbadobírkaplatba předemhotovost
Česká pošta balík do ruky
Zboží zasíláme dle podmínek České pošty jako balík do ruky. Doručení by mělo být následující pracovní den po odeslání zboží.
135,- Kč100,- Kč-
Česká pošta na Slovensko

300,- Kč300,- Kč-
GLS ČR
Zboží bude odesláno přepravní službou GLS. V den odeslání zboží obdržíte na Vaši emailovou adresu zprávu s potvrzením o expedici. Následující pracovní den bude zásilka doručena na Vaši adresu.
120,- Kč85,- Kč-
GLS EU250,- Kč250,- Kč-
osobní odběr (vždy po tel. domluvě)
Omlováme se, ale jelikož neprovozujeme kamenný obchod, je osobní odběr možný pouze po předchozí telefonické domluvě !!!
-zdarmazdarma

U zboží, které v době zpracování objednávky není skladem, zjistí prodávající jeho dostupnost a termín dodání u obchodních partnerů. Odeslání objednávky v co nejkratším termínu sdělí prodávající kupujícímu na kontaktní emailovou adresu zadanou v objednávce. Pokud není vše objednané zboží skladem a požaduje-li kupující vyřízení objednávky najednou, vyznačí tento požadavek v objednávce v kolonce Poznámka. V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub prodávajícího.


4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Částku převede prodávající na účet kupujícího. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Pokud není sjednáno jinak nevrací kupující zboží na dobírku.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vyjímky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


5. Práva a povinností z vadného plnění


5.1. Jakost při převzetí

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití přístroje v rozporu s návodem k obsluze nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Závadou se nerozumí poškození zboží nesprávným používáním, vybití baterií apod.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


5.2. Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


5.3. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, záruční doba pokračuje, resp. běží od data zakoupení původního výrobku.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


6. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


8. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.9. Jak nakupovat v našem e-obchodu?

9.1. První krok: Vyberte si zboží

Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Menu Vám umožní dostat se během nakupování do kterékoliv části našeho obchodu rychle a bez zbytečného klikání myší navíc. Zboží je v našem obchodě řazeno do oddělení, která obsahují další pododdělení. Kdykoliv kliknete na některý název pododdělení, objeví se přehled zboží, které je do tohoto pododdělení zařazeno. Pokud je přehled zboží delší a nevejde se na jednu stranu, bude automaticky rozdělený na více stran. Stačí kliknout na číslo požadované strany v dolní části přehledu a náš obchod vám ihned tuto stranu nabídne. Každá položka přehledu obsahuje nejenom název zboží, ale i jeho cenu (a to včetně případné slevy). Navíc ihned můžete toto zboží vložit do vašeho elektronického košíku. Chcete-li se o zboží dozvědět více (nebo vidět barevné varianty provedení) klikněte na obrázek zboží nebo na název zboží, prohlížeč vám nabídne samostatnou stránku zboží. I z této stránky máte možnost vložit zboží do košíku. Fulltextové hledání Vám urychlí nakupování, když znáte typ zboží, které hledáte. 

9.2. Druhý krok: Vložte zboží do košíku

Pokud Vás naše nabídka upoutala, a rozhodli jste se koupit některou z nabízených položek, stiskněte v obecném nebo v detailním pohledu na zboží tlačítko VLOŽIT DO KOŠÍKU. To, že vám v košíku něco přibylo poznáte podle finančního stavu vašeho košíku v pravém horním rohu stránky nad prckem. Na stránku košíku se dostanete vždy přes odkaz v pravém horním rohu obrazovky (nad prckem) nebo přes nabídku v horním menu. Na této stránce můžete rovněž zboží z košíku mazat a měnit počet požadovaných kusů. Jestliže chcete, změnit u některého zboží počet jeho kusů v košíku, zadejte Vámi požadovaný počet do příslušného políčka a stiskněte klávesu Enter.

9.3. Třetí krok: Přejděte k pokladně

Z košíku pokračujte tlačítkem OBJEDNAT ZBOŽÍ k pokladně. Prosíme Vás, abyste zadali údaje potřebné k realizaci dodávky: Vaše jméno a adresu (případně sídlo firmy, IČ a DIČ, pokud nakupujete jako podnikatel) a Váš telefon (není nutnou podmínkou Vašeho nákupu, ale pomůže nám rychleji Vás kontaktovat v případě nečekaných změn). Musíte také zvolit způsob platby a způsob doručení. Stisknete-li POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE, bude Vám objednávka zobrazena ještě k ověření zadaných údajů. 

9.4. Čtvrtý krok: Objednat uvedené zboží

Pokud budou všechny údaje správně zadané, pokračujte stiskem tlačítka OBJEDNAT UVEDENÉ ZBOŽÍ.